Wyciąg z Regulaminu Konkursu ...

 

   

  Z uwagi na zmianę terminu Konkursu, aktualnie trwa aktualizacja materiałów.
  Nowe zaktualizowane materiały
  będą  dostępne od dnia 21 lutego b.r..

  Materiały Konkursu - ...->>>  Informacje o zmianach terminu Konkursu ....|  zobacz->

 

.....................................................................................................................................................

 

   / Wyciąg z Regulaminu Konkursu  -  wybrane fragmenty / 

  • Celem Konkursu jest twórcze spotkanie przedstawicieli środowisk kulturalnych i artystycznych
  • Regulamin określa zasady realizacji i przebiegu Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego "Świat Bibliotek & Świat Kultury"
   w Chrzanowie zwanego dalej Konkursem
  • Konkurs ma charakter ogólnopolski

  • Przedmiotem Konkursu jest przegląd oraz ocena filmów prezentujących oraz promujących działal-ność bibliotek, placówek
   i instytucji kultury, miast, gmin i powiatów w zakresie upowszechniania kultury i działalności kulturotwórczej, ciekawych inicjatyw
   i wydarzeń kulturalnych oraz artystycznych, lokalnych  artystów i twórców z różnych dziedzin.
  • Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch odrębnych kategoriach:
   1) Świat Bibliotek - filmy pokazujące w szerokim zakresie świat biblioteki, jej działalność na niwie upowszechniania kultury, kontaktów z mieszkańcami, realizowanych inicjatyw, itp.
   2) Świat Kultury - filmy pokazujące działalność instytucji i placówek kultury, realizację ciekawych inicjatyw i projektów kulturalnych, wydarzeń artystycznych, prezentujące artystów i twórców z różnych dziedzin sztuki, ich dorobek artystyczny, itp.
  • Do Konkursu można zgłosić maksymalnie 2 filmy, po 1 z każdej kategorii tematycznej.

  • W Konkursie mogą wziąć udział:
   1)  biblioteki,
   2)  instytucje i placówki kultury,
   3)  organizacje pozarządowe,
   4)  miasta, gminy, powiaty,
   5)  artyści oraz twórcy z różnych dziedzin,
   6)  instytucjonalni i indywidualni producenci filmowi.

  • WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  FILMU
   1.  Filmy zgłaszane do Konkursu, muszą być zgodne z niniejszym Regulaminem.
   2.  Zgłaszane do Konkursu filmy, nie mogą nosić znamion reklamy ani zawierać lokowania produktów, usług itp.
   3.  Dane techniczne zgłaszanych filmów:
   - czas trwania - od 1 do 10 minut,
   - rozdzielczość - minimum HD  (1280x720px) maksymalnie FullHD (1920x1080px) w formacie 16:9,
         lub opcjonalnie (720x540px) w formacie 4:3,
   - kodeki H.264, H.265,
   - filmy z lektorem lub z napisami, w polskiej wersji językowej,
   - format zapisu filmów: mp4, AVI, MOV, mpeg, wmv,
   - filmy wyprodukowane w okresie  po 1 stycznia 2015 roku,
   - technika wykonania filmu: film kolorowy, film czarno-biały, animacja poklatkowa, animacja rysunkowa, technika mieszana.
   4   Do Konkursu nie będą dopuszczone filmy realizowane w całości z drona.

  • PRZEBIEG  KONKURSU
   1.  Konkurs w Chrzanowie obejmuje:
   - kwalifikację filmów do Konkursu oraz przegląd zgłoszonych filmów,
   - ocenę filmów przez Komisję Konkursową oraz wybór filmów nagrodzonych,  
   - pokaz filmów nagrodzonych i wyróżnionych połączony z wręczeniem nagród,  
   - pokonkursową prezentację filmów przez okres jednego roku na kanale Konkursu w serwisie YouTube.
    
  • Oceny filmów dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów w składzie nie mniejszym niż 5 osób - z przedstawicieli Organizatorów oraz przedstawicieli środowisk artystycznych, filmowych, animatorów kultury, dziennikarzy.
   Członkowie Komisji Konkursowej przed przystąpieniem do oceny filmów wybiorą ze swego grona przewodniczącego.
  • Członkowie Komisji Konkursowej przy ocenie filmów wezmą pod uwagę następujące kryteria:
   - zgodność tematu filmu z tematyką Konkursu;
   - oryginalność podejścia do tematu i pomysł na film;
   - wartość merytoryczną filmu;
   - wartość artystyczną filmu;
   - wartość techniczną filmu.
    
  • Nagrody w Konkursie:
   W każdej kategorii konkursowej Komisja Konkursowa wyłoni laureatów i przyzna następujące nagrody:  - Grand Prix;  - I miejsce;  - II miejsce;  - III miejsce;  - Wyróżnienia.
   Ocena Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
   Organizator dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród finansowych i rzeczowych.

  • Strona Konkursu: www.okfchrzanow.arte.info.pl
  • Adres email do zgłoszeń filmów do Konkursu:  filmy.chrzanow@interia.eu
  • Adres email do korespondencji ogólnej w sprawie Konkursu:  biuro.okfchrzanow@interia.eu

....................................................................................................................................................

Regulamin Konkursu - do pobrania .... więcej->